Hair

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικοί όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ολοκληρωμένη Φροντίδα για το Καλοκαίρι»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Henkel HELLAS Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει επί της οδού Κύπρου αρ. 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Ολοκληρωμένη Φροντίδα για το Καλοκαίρι» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σε φυσικά Καταστήματα της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τον δ.τ. «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» καθώς και εταιριών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Kαταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise». Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», καθώς και των εταιρειών με την επωνυμία «VALIDUS SALES PROMOTION Ε.Π.Ε.» και «Cambo Industries Digital IKE», αλλά και τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β΄ βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται ως άνω, η Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει τη συμμετοχή και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά την απονομή των Δώρων.

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τις 4/7/2024 και ώρα 08:00 έως τις 18/7/2024 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια») στα φυσικά Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» και στον ιστότοπο www.henkelcontest.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος του Διαγωνισμού»).

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας για την εγκυρότητά της. Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ή / και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», να παραλάβει το ενημερωτικό έντυπο της Διοργανώτριας σχετικά με τον Διαγωνισμό, να επισκεφθεί τον Ιστότοπο του Διαγωνισμού και να συμπληρώσει ορθά και πλήρως τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό τηλεφώνου). Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό και τυχόν μεταγενέστερες συμμετοχές του θα ακυρώνονται.

Ο συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αποστολή των στοιχείων του παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων και οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωσή τους έναντι αυτής.

Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα») είναι: 7 DJI Mini 2 SE Drone με 2.7Κ Κάμερα και Χειριστήριο, Συμβατό με Smartphone αξίας για αγορές από τα Καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise». Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η Διοργανώτρια, οι εταιρείες με την επωνυμία «VALIDUS SALES PROMOTION Ε.Π.Ε» και «Cambo Industries Digital IKE» για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα Δώρα του Διαγωνισμού ούτε φέρουν ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή/και τον παρόντα Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4.Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Cambo Industries Digital IKE», που εδρεύει επί της οδού Ιάκχου 8, Γκάζι, στις 19/7/2024 και ώρα 12:00 μ.μ., με ηλεκτρονική και εξ αποστάσεως παρουσία της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κ. Άννας Ρήγα. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας κλήρωσης κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή της στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Στην κλήρωση, θα αναδειχθούν συνολικά 7 νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή/και τηλεφωνικά από την εταιρεία με την επωνυμία «VALIDUS SALES PROMOTION Ε.Π.Ε.» και θα ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή του Δώρου τους. Η παράδοση του δώρου σε δύσβατες περιοχές, νησιά, πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει πρόσβαση με ασανσέρ θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την μεταφορική εταιρία, για τυχόν κόστος που θα προκύψει. Για όσους νικητές δεν ανταποκριθούν ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, έπειτα από τρείς (3) προσπάθειες μέχρι τις 23/07/2024, τα Δώρα του Διαγωνισμού θα κατακυρωθούν στους αναπληρωματικούς νικητές κ.ο.κ., οι οποίοι θα ειδοποιηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης, εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τότε θα ακυρώνεται και θα ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος αναπληρωματικός νικητής που θα ανταποκριθεί, έπειτα από τρεις (3) προσπάθειες επικοινωνίας, έως τις 30/7/2024 κ.ο.κ.

Η κατακύρωση των Δώρων στους νικητές τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης από αυτούς στη Διοργανώτρια αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Δώρα τίθενται στην ευχέρεια της Διοργανώτριας είτε για ανάκληση ή για την αναδιανομή τους.

5. Κατόπιν παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι αυτής, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

6. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται με άλλα δώρα ή/και προϊόντα της Διοργανώτριας ή εξαργυρώνονται σε χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

7. Καθένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορεί, αν κληρωθεί, να λάβει μόνον ένα δώρο και ειδικότερα το πρώτο που θα κερδίσει κατά τη διενέργεια της κλήρωσης.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιεί, ανακαλεί, ματαιώνει, παρατείνει, μειώνει ή περατώνει, χωρίς προειδοποίηση, τη διενέργεια και Διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων εκ του λόγου αυτού και οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν κανένα σχετικό δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιασδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

Ρητά διευκρινίζεται ότι την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» ουδεμία ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό βαρύνει.

9. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας.

10.Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το Δώρο.

11.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε έντυπο ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων. Τα ονόματα των νικητών θα παραμείνουν αναρτημένα στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού για χρονικό διάστημα έως επτά (7) ημέρες.

12.Η Διοργανώτρια σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική νομοθεσία όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και κάθε εφαρμοστέα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων: όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό τηλεφώνου για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, την επικοινωνία με τους νικητές αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού καθώς και για την αποστολή των Δώρων σε αυτούς το αργότερο έως τις 30/08/2024. Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνει χώρα διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και προς τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» και τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από την Διοργανώτρια για μία περίοδο τριών (3) μηνών εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού και μετά το πέρας της οποίας, θα διαγράφονται με ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς η Διοργανώτρια προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα καθώς και για τα δικαιώματα των υποκειμένων (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας των δεδομένων), ο κάθε συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο https://www.henkel.gr/ ή να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection_greece@henkel.com. Τέλος, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

13.Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι, καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

14.Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.


Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την σαφή εκ μέρους του συμμετέχοντα αποδοχή των παρόντων όρων.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ερωτήσεις, καλώντας στο 210 4897169 ή αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση eirini.konstantinidou@henkel.com